Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
icamaD saaMp`dayaacao AiQakarI naarayaNa maharaja yarga+Ikr yaaMnaI yaaqaaMcyaa Aa&onao maaJao ba`mhIBaUt pNajaaobaa EaI.p.pU.gaaoivaMdpMt GaaosarvaaDkr yaaMnaa Anauga`h idlaa.
gaaoivaMdpMt GaaosarvaaDkr ek AvatarI va isaQdpu$Ya haoto.%yaaMacaa janma 1876 saalaI Jaalaa.%yaaMcyaa vayaacyaa Aazvyaa vaYaa-pasaUna %yaaMnaa saMcaar Avasqaa p`aPt JaalaI. GaaosarvaaDcao ga`amadOvat halaisaQdnaaqa kovaL duQaavar raht Asat.
 
 
  Govindpant dada
Ghosarwadkar
Aanna Ghosarwadkar Shankar Mama
Shipurkar