xksfoaniar nknk ?kksljokMdj
 
   
  EaI.kO. p. pU. isaQdpu$Ya naaqaBa@t gaaoivaMdpMt dada GaaosarvaaDkr prMpra
   
 

icamaD saaMp`dayaacao AiQakarI naarayaNa maharaja yarga+Ikr yaaMnaI yaaqaaMcyaa Aa&onao maaJao ba`mhIBaUt pNajaaobaa EaI.p.pU.gaaoivaMdpMt GaaosarvaaDkr yaaMnaa Anauga`h idlaa.
gaaoivaMdpMt GaaosarvaaDkr ek AvatarI va isaQdpu$Ya haoto.%yaaMacaa janma 1876 saalaI Jaalaa.%yaaMcyaa vayaacyaa Aazvyaa vaYaa-pasaUna %yaaMnaa saMcaar Avasqaa p`aPt JaalaI. GaaosarvaaDcao ga`amadOvat halaisaQdnaaqa kovaL duQaavar raht Asat. kanaDIt hala mhNajao duQa mhNaUna ho naava pDlao hyaa dovaacao pujaarI Qanagar jaatIcao Asalyaanao %yaaMnaa Qanagaracao dova Asao saMbaaoQalao jaa[-Ê pNa to navanaarayaNaatIla camasa naarayaNa Aahot ho kaoNaasa &at navhto. gaaoivaMdpMtacyaa GaratIla laaok kaTokaor saaovaLo  AaovaLo paLNaaro d%tacao ]pasak haoto. %yaamauLo dadaMcaa ha saMcaar [traMcyaa p`maaNao tlavaarIcaa KoL krNao Agar gauMD pazIvar maa$na GaoNao ho %yaaMcyaa vaDIlaaMnaa ittkosao psaMt navhto %yaaMcyaa vaiDlaaMcaa %yaalaa ivaraoQa haota.d%tgau$Mcyaa sarsvatI gaMgaaQarnao ilahlaolao gau$cairHaatIla cama%karap`maaNao gaaoivaMdpMt dadaMcyaa AayauYyaat ik%yaok cama%kar naaqa maharajaaMnaI GaDvaUna AaNalao. %yaamauLo %yaaMcyaa vaiDlaaidkaMcaa %yaacyaavar EaQda basalaI AaiNa Aamacyaa Garat naaqa Ba@tI ]dyaasa AalaI AaiNa ivakasa paavalaI. idvasaoMidvasa dadaMcaI isaQdavasqaa vaaZt gaolaI %yaaMcyaakDo Asalaolyaa vaacaa isaQdImauLo Aadlyaa nadlyaaMnaa %yaaMcyaa kDUna maaga-dSa-na imaLt Asao. rMjalyaa gaaMjalyaa ijavaaMnaa %yaanaa Aaplao mhNaUna maaga-sqa krNyaacao kama haovaU laagalao tsaoca paKMDI va ZaoMgaI laaokaMcaa samaacaar hI Gaotlaa jaavaU laagalaa. %yaamauLo Ba@taMcaI  maaMidyaaLI vaaZt caalalaI GaaosarvaaD va AaPpacaIvaaDI yaoqaIla pMcak`aoSaItIla navho tr %yaavaoLI Aajacyaa saarKI vaahnao sahja ]plabQa nasatanaa pNa puNyaa mauMba[-cao laaok dadaMcyaakDo samasyaa GaovaUna yaot Asat AaiNa %yaaMnaa 100 ‰  p`SnaaMcaI ]%tro imaLt. jagamaanya ivavdana va saaxaa%karI pu$Ya mahnaIca gau$dova ranaDo ho gaaoivaMdpMtanaa isaQd pu$Ya mhNaUna saMbaaoQat Asat. ba`mhivad\vairYz va saai%vaktocaa sfTIk Asalaolao Aamacao gau$vaya- p.pU.dadamaharaja koLkr tr gaaoivaMdpMtaMnaa dhavao naaqa mhNat Asat. gaaoivaMdpMt dr yaaHaosa EaI xaoHa  AaPpacaIvaaDIcyaa yaaHaot KoLNyaacaa pihlaa maana imaLalaa. tao Aaja pavatao Anausyat Aaho. AaPpacaIvaaDIsa puvaI- nausata h%yaaraMcaa KoL haot haota pNa gauMD gaaoivaMdpMtdadaMnaIo ivaQaIpuva-k GaaosarvaaDhUna AaNalao va AaPpacaIvaaDIsa samap-Na kolao.  %yaavaoLosapasaUna AaPpacaIvaaDIsa daonhI p`karaMcaa KoL KoLlaa jaatao.
1942 saalaI yaaHaocyaa SaovaTcyaa idvaSaI palaKI kO. laxmaNa Kaot yaaMcyaa darI AalaI Asata dadaMcaa KoL haot Asao tsaa tao Jaalyaavar palaKI puZo sarklaI AaiNa tI dada kpDo Gaalat Asata %yaaMnaa prt saMcaar Jaalaa AaiNa to basat Asalaolyaa jaagaI t@yaavar %yaaMnaI BaMDara  foklaa yaavaoLI itqao Asalaolyaa %yaaMcyaa maulaaMcyaa manaata car- Jaalao . tI dadaMnaI laxmaNa KaotaMnaa baaolaavaUna Gaotlao AaiNa saaMgaItlao  kI yaa JaaDacao ³saMcaar yaoNaarI vya@tI´  ho SaovaTcao vaYa- Aaho.
"yaapuZo maaJaI maulao va tumhI hI prMpra caalavaayacaI Aaho. yaatca savaa-Mcao klyaaNa Aaho." tIca hI prMpra tI dadaMcaI 60 ¹ 65 vaYao- saovaa AaiNa %yaanaMtr 67 vaYao- hI saovaa AKMDpMNao caalaU Aaho. tI dadaMcaI h%yaar va gauMD KoLNyaacaI prMpra %yaaMcao qaaorlao puHa tI kO.baabaurava ]f- AaiNa yaaMnaI %yaaca jaaomaanao caalavalaI AaiNa vaaZivalaI.Aata taI AaNNaaMcaa naatu Sard hI prMpra saaMBaaLt Aaho.dadaMcao QaakTo icarMjaIva kO.AaPparava yaaMcaI dovaavar ATL EaQda haotI AaiNa Aata %yaaMcao icarMjaIva Ainala yaaMcaa yaa prMpraot Amaulya yaaogadana Aaho. kO.dadaMcao QaakTo baMQaU EaIpadpMt AaiNa %yaaMcaI maulaoÊ naatvaMDoÊ vaMSaja yaMacaa yaa prMprot isaMhacaa vaaTa Aaho tI dadaMcao caulat baMQaU Saamarava ³Saamaukaka´Ê%yaaMcaI maulaoÊ naatvaMDo yaaMcaI dovaavar ATL EaQda Aaho AaiNa %yaaMcaahI yaa prMprot sahyaaoga Aaho.Asaoca AajahI sava- GaaosarvaaDkr maMDLI inassaImapNao saovaa krat Aahot. yaa p`vaahat kalaanau$p kahI Baaovaro inamaa-Na Jaalao‚ KDo AaDvao Aalao Agar eKadyaa KDkanao Daokovar kaZlao pNa %yaasavaa-Mnaa par krt naaqa kponao ha p`vaah AxaUNNapNao javao vaaht Aaho. gaaoivaMdpMtanaI saaMgaItlyaapmaaNao AgadI vaar ‚ vaoL‚ naxaHa saaMgaUna doh zovalaa SaUr AaoLKavaa rNaI saaQaU AaoLKavaa maraNaI yaa vacanaap`maaNao 5 jauna 1943 saalaI duparI 3 vaajata baaolata baaolata naaqaaMcao naava Gaot doh zovalaa. haca %yaaMcyaa isaQdpdacaa puravaa. doh zovaNyaaAaQaIca %yaaMnaI Aaplyaa itnhI maulaaMnaa baaolaavaUna naaqaaMcaI hI prMpra AKMDpNao puZo caalavaa Asao saaMgaItlao %yaaMcaa maQalaa maulagaa ­  SaMkr maaJao Aajaaobaa yaasa d%tk Gaatlao haoto.prgaaoHaatIla d%tk Asalaonao tao kayada baahya Aaho Asaa %yaaMcyaa ivaraoQakaMcaa davaa haota va tao  nyaayap`ivaYz haota mhNaUna %yaaMcaI Avasqaa na GaTka na GaaTka ASaI dyanaIya JaalaI haotI tI kO.dadanaI maaJyaa AajaaobaaMnaa ³SaMkr´ javaL baaolaavaUna %yaaMcaa Dao@yaavar vard hst zovalaa AaiNa  naaqa BaivaYyavaaNaI nao baaolato kI SaMkr tuJao kama saup`Ima kaoTa-t tuJyaa saarKo haoNaar Aaho. to kama JaalyaaMvar maaHa tU dr Amaavasyaolaa EaI xaoHa AaPpacaIvaaDIlaa jaat jaa. itqao tuJyaa taoMDUna naaqa maharajaca baaolatIla AaiNa tu saaMgaSaIla to Kro hao[-la yaa ba`mhvaa@yaacao AmaRt Aaplyaa hRdya saMpuYTat kayamacao zovalao.1946 saalaI tI dadaMnaI saaMgaItlyaap`maaNao maaJyaa AajaaobaaMcao kama Jaalao. %yaavaoLI to ku$MdvaaDlaa raht Asat %yaamauLo p`%yaok Aamavasyaolaa %yaaMnaa yaoNao jamt navhto AaiNa %yaacaaca %yaaMnaa jabardst tDaKa imaLalaa. 1948 saalaI ku$MdvaaD yaoqao Jaalaolyaa gaaMQaIvaQacyaa dMgyaat Aajaaobaa AaiNa %yaaMcao kuTuMba haorpLUna inaGaalao. eka kpDyanaISaIsava-jaNa baahor pDlao ]idgna manaanao Aajaaobaa karIkaoL laa gaolao AaiNa dovaalaa kLkLIcaI ivanaMtI k$na Aat-tonao ivacaarlao  Asaa maI kaya gaunha kolaa mhNaUna malaa hI iSaxaa idlaIsa tuJyaa iSavaaya maI Aata kaoNaalaa dad maagaU [t@yaat dovakUto naavaaMcaa pujaarI SaotatUna pLt pLt Aalaa AaiNa %yaalaa jaaorat saMcaar Jaalaa.%yaaMnaI AajaaobaaMnaa SaMkr baaolaavalao AaiNa ivacaarlao Ê tulaa tuJyaa vaiDlaaMnaI dr Amaavasyaolaa AaPpacaIvaaDIlaa jaayalaa saaMgaItlao haoto naa magagaolaasa ka %yaacao ho fL Aaho yaac raKotUna kaZuna dotao.tU kagalalaa jaa AaiNa tabaDtaoba Aamavasyaa sau$ kr SabdaMcyaa barM hukUma AajaaobaaMnaI 1948 saalaI caOHaacaI Aamavasyaa sau$ kolaI. to svat:ca Dbaa GaovaUna jaat dovaapuZo basauna Bajana krt. Dbyaatlaa naOvaodya daKvaUna svat: Baaojana krIt Asat. naaqakRponao maaJyaa AajaaobaaMnaa tI kO.dadaMnaI saaMgaItlyaap`maaNao %yaaMnaa vaacaaisaQdI p`aPt JaalaI hLUhLU Ba@t maMDLI gaaoLa haovaU laagalaI AaiNa ha Aamavasyaocaa p`pMca vaaZlaa %yaa AnauYaMgaanao saaMva%sarIk yaaHaa hI faofavalaI.
hI prMpra EaI naaqaaMcyaa hukUmaanvayao Aajata gaayat vaiQa-YNaU va ]ja-svala rItInao saMpnna haot Aaho.1948 to 1980 maaJyaa AajaaobaaMnaI ek hI Amaavasyaa na caukvataa hI prMpra caalavalaI maaJao vaDIla EaI.maQaukr ho prMpra caalavat Aahot. sava- GaaosarvaaDkr AaiNa iSaPaUrkr imaLUna hI prMpra AvyaahtpNao va ksalaIhI ksaUr na zovata caalavat Aahot. AapNa hI yaa naaqamaharajaaMcyaa Aa&onao caalalaolyaa prMprot saaimala haovaUna Aaplao jaIvana naaqakRponao idvyaanauBavaI va AanaMdacyaa DaohI AanaMd trMga Asao kravao hIca iva&apnaa